תקנון שירותי תחזוקת אתר

באישור ההסכם על ידי הלקוח, הלקוח מקבל על עצמו את התנאים הבאים:

1. הצהרות והתחייבויות הלקוח
1.1. הלקוח מאשר כי מסר לספק את כל המידע, הנתונים וההסברים הרלוונטיים שברשותו והידועים לו הדרושים למתן השירות נשוא הסכם זה, וכן הציג לספק את דרישותיו ביחס לשירות, וידוע לו שהעבודה תבוצע עבורו על ידי הספק על בסיס המידע והנתונים הללו.
1.2. הלקוח מצהיר כי הוא נושא במלוא האחריות לשימוש בתוצרים שיסופקו לספק על ידו, וכי הספק אינו נושאת באחריות מכל מין וסוג בעניין זה לרבות, אך לא רק, אחריות הנוגעת להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר הקשורה לתוצרים שיסופקו לספק, ככל ויסופקו.
1.3. הלקוח מאשר בזה כי ידוע לו שבמסגרת ביצוע שרותיו עפ”י הסכם זה יהיה עליו לשתף פעולה ולתאם עבודתו עם הספק בתכנון וביצוע השירות.
1.4. הלקוח מאשר כי ישלם לספק את מלוא התשלומים נשוא הסכם זה לרבות התמורה במועד.
2. השימוש בשירות; תשלומי תמורה
2.1. בכפוף לתנאי הסכם יעניק שירות ללקוח כמפורט בהסכם זה.
2.2. עלויות השירות ותנאי התשלום מפורטים בנספח “ב” להסכם זה.
2.3. בנוסף לתמורה שתשולם, יובהר כי ייתכנו הוצאות אשר בגינם ייתכן והלקוח יידרש לשלם בעדם בנפרד לרבות, אך לא רק, תוספים, אחסון, רישיונות שימוש, הגעה לפגישות ועוד. הספק יידע מראש את הלקוח במקרה שבו יידרש תשלום נוסף כאמור אשר יתווסף לתמורה שתשולם לספק.
2.4. כל בקשה, שאלה, הבהרה או בעיה הנוגעת לשימוש בשירות יש להפנות לספק, והספק ייתן מענה תוך זמן סביר ובשעות הפעילות של הספק כמפורט בהסכם זה.
2.5. במידה והתמורה לא תשולם במלואה ובמועד על ידי הלקוח, הספק יהא רשאי לעכב העברת תוצרים ללקוח ואף לחסום גישה של הלקוח לשירותים מסוימים עד לתשלומם המלא של כל תשלומי התמורה וכל תשלום אחר שיחול על הלקוח.
3. זמינות השירות, תקלות, אחסון וגיבויים
3.1. שירותי הספק יינתנו בהתאם לזמינות הבאה:
3.1.1. שירותי תמיכה מלאים יינתנו על ידי הספק בימים א’ עד ה’ בין השעות 9:00 בבוקר עד 18:00 בערב;
3.1.2. בימי ו’, שבתות, חגים, מועדי ישראל ומחוץ לשעות שהוגדרו לעיל, שירותי תמיכה יינתנו על ידי ספק חיצוני שהינו מטעם הספק, כאשר התמיכה תינתן באנגלית בלבד; ובצאת החג/השבת הספק ייתן תמיכה מטעמו בשפה העברית;
3.1.3. הספק יטפל בתקלות ו/או בעיות ו/או שאלות תוך זמן סביר בהתאם לזמינות הספק; זאת למעט במקרה של תקלות משביתות אשר עבורן הספק מתחייב להתחיל בטיפול תוך 60 דקות. לצורך סעיף זה, “תקלה משביתה” משמעה כל אירוע שבגינו אין ללקוח יכולת להשתמש באתר/אפליקציה/מערכת כלשהי שלו, זאת במידה והתקלה המשביתה היא בשליטת הספק.
3.2. יובהר כי לעתים ייתכנו תקלות שאינן בשליטת הספק אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות יזומות של תחזוקה ו/או שדרוג, ולא יהיה באמור משום הפרה של חוזה זה על ידי הספק.
3.3. כל מידע אשר יאוחסן במסגרת השירות יאוחסן באמצעות פתרונות אחסון של גורמים ידועים ומוכרים. עם זאת חשוב לציין כי מדובר בשירותי צד שלישי אשר אינם בשליטת הספק, לרבות שירותי הגיבוי והניטור, ועל כן הספק לא יהיה אחראי בכל מקרה של אבדן מידע הנובע, בין השאר, מתקלות כאמור.
4. הצגה כלקוח; יחסי הצדדים
4.1. הספק יהא רשאי והלקוח מאשר בזאת לספק להציג את הלקוח כלקוח שלו לרבות הצגת סימני המסחר של הלקוח בכל מדיה ו/או מקום שיבחר הספק בהתאם לשיקול דעתו.
4.2. למען הסר ספק יובהר כי אין יחסי עובד מעביד בין הספק ללקוח.
5. תקופת ההסכם
5.1. תקופת ההסכם הבסיסית היא חודש קלנדרי.
הסכם זה יעמוד בתוקפו ממועד חתימתו ועד שהלקוח יודיע על רצונו לסיים את ההתקשרות עם הספק, זאת מבלי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם את יתרת התשלום לספק, ככל וישנה כזו.
5.2. על אף האמור לעיל, הספק יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, מבלי שיהיה חייב בכל תשלום ו/או פיצוי ללקוח בשל כך, בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר יהוו הפרה יסודית לעניין הסכם זה:
5.2.1. במקרה בו הלקוח הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו ו\או הצהרותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל מהספק התראה על כך;
5.2.2. במקרה של פיגור בתשלומי התמורה לספק;
5.2.3. במקרה שהלקוח יעסוק בעיסוק שאינו חוקי.

6. אחריות והיעדר אחריות
6.1. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ללקוח כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או מכל נזק שנגרם לרבות הפסד כספי, אובדן רווחים, הוצאה או תשלום מכל סוג שהוא שייגרמו ללקוח בקשר עם השירות לרבות במקרה של אובדן מידע שמאוחסן אצל שרתי צד שלישי. יובהר למען הסר ספק כי הספק משמש כנותן שירות ותמיכה בלבד בכל הנוגע לאתרי צד שלישי ושירותי אחסון צד שלישי, והאחריות לתפעול האתר ו/או לשמירת המידע המאוחסן הינה על הלקוח בלבד.
6.2. לצורך ביצוע חלק מהעבודות נשוא הסכם זה ייתכן והלקוח יידרש להעביר לספק תכנים מסוימים לרבות, אך לא רק, תמונות, סרטונים, מאמרים ועוד (“התכנים”). הלקוח מודע לכך כי הספק אינו עורך כל בדיקה בנוגע לתכנים, ובאחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא כי כל התכנים עומדים בדרישות הדין וכי אין בשימוש בהם הפרה של הוראות הדין לרבות, אך לא רק, דינים הנוגעים לזכויות קניין רוחני, הגנת הפרטיות, לשון הרע וכל עיסוק נוסף שאינו חוקי.
6.3. במסגרת השירות ייעשה שימוש באחסון על גבי שרתים שהינם בבעלות צדדים שלישיים ומוחזקים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת הספק, ועל כן הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלה בשרתים לרבות, אך לא רק, נזק הנובע מהיעדר זמינות ו/או פעילות של השרתים.
6.4. בשום מקרה גובה האחריות של הספק לא יעלה על גובה התמורה שקיבל מהלקוח.
6.5. הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את הספק עם דרישתו הראשונה בכתב בגין נזק ישיר שיגרם לו עקב הפרה מצד הלקוח כאמור.
6.6. הלקוח מתחייב לשפות את הספק בגין כל סכום שהספק יחויב לשלם על ידי בית משפט ו/או כל גורם משפטי אחר עקב אי עמידת הלקוח בתנאי הסכם זה ו/או בכל סטייה מהצהרותיו של הלקוח על פי הסכם זה לרבות במקרה שבו הספק ייתבע בגין הפרת זכויות הקשורה לתכנים.
7. שונות
7.1. הסכם זה ייחשב כממצה את זכויות והתחייבויות הצדדים בכל נושא הנידון בו, וכל תיקון או שינוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים אלא אם ייעשו בכתב בהסכמת הצדדים.
7.2. הסכם זה, על נספחיו, כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד מי מהצדדים. למען הסר ספק, ככל וישנה סתירה בין הסכם זה למזכר ההבנות אזי התנאים שבהסכם זה יגברו.
7.3. הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.
7.4. כל הודעה, שתשלח מצד למשנהו על פי כתובות הצדדים כנקוב במבוא להסכם זה, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום, ואם נמסרה בפקסימיליה, בדואר אלקטרוני או באמצעות שליח – ביום מסירתה.

השירות
הספק יעניק את השירותים הבאים, בהתאם לצרכי הלקוח:
עדכון תוספים, ערכות עיצוב וקבצי ליבה
גיבויים בענן
ניטור Uptime – 24/7
ניהול סביבת פיתוח (סטייג’ינג)
ניטור מהירות – 24/7
ניטור אבטחה
ניטור לינקים שבורים
ניטור שגיאות ותקלות
דיווח שבועי במייל
מוקד תמיכה 24/7 לטיפול תוך 3 שעות בתקלות משביתות ובניקוי פריצות
מוקד תמיכה נוסף לטיפול בבקשות פיתוח חדשות ועדכון תכנים

התמורה
·בעבור השימוש תשולם לספק את התמורה המפורטת בנספח א’ לעיל (כל הסכומים המפורטים בהסכם זה אינם כוללים מע”מ):
·בנוסף לתמורה המפוורטת בנספח א’ לעיל, עבודות תחזוקה ופיתוח, כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי הספק, יתומחרו בעלות של 225 ₪ לכל שעת עבודה.
·התמורה תיגבה אחת לכל חודש קלנדארי באמצעות כרטיס אשראי, כאשר לצורך זה הלקוח יחתום על הרשאה לחיוב אשראי בנוסח המפורט מטה;
·חישוב התמורה ייעשה בהתאם לדוח שיפיק הספק בנוגע לכמות העבודה ו/או השירות בפועל, כאשר יצוין כי הדוח שהספק יפיק יהווה ראיה חלוטה לצורך חישוב התמורה. דו”ח זה יכלול את מהות העבודה בכל שעת עבודה.

הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
הרשאה זו מיועדת לצורך גביית תשלום בעבור השירותים שיינתנו על ידי שלו לוי, מספר עוסק 307944447 (“הספק”). הספק מתחייב לחייב את הח”מ אך ורק בהתאם לסכומים ולתנאים המפורטים בהרשאה זו. יצוין כי הספק אינו שומר את פרטי האשראי של בעל הכרטיס.
לכבוד הספק,

1. אני הח”מ נותן לכם בזאת הרשאה מתמדת לחייב את החשבון הנ”ל, מפעם לפעם, באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו מצוינים לעיל, בסכום אשר משתנה בהתאם לאמור בהסכם שנחתם ביני לבינכם בכל יום ____ לכל חודש קלנדארי כחלק מהשירותים שאקבל מבספר. החיוב האמור יבוצע על ידכם במתן הודעה לחברת האשראי בהתאם לנתוני כרטיס האשראי שיועבר אליכם על ידי.
2. כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו, יחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
3. אתם תחייבו את חשבוני כאמור כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן וכל עוד לא אודיע על רצוני להפסיק את החיוב במתן הודעה בכתב לספק לדוא”ל ________ בכפוף לקבלת אישור הגעה בכתב מהספק. יצוין כי הפסקת החיוב תבוצע אך ורק לאחר הגשת בקשה כאמור.
4. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס אשראי שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס האשראי שיסופק.
5. הכרטיס ישמר באמצעי חיוב מאובטח בתקנים המחויבים בחוק באמצעות טוקן בלבד ויסופק באופן חד-פעמי בשיחה טלפונית או בעזרת תשלום בדף מאובטח